Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Vũ Điệu của Đảng

Trung ương Đảng thôi họp để tính tiếp